AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • Mše svaté s ohledem na současnou situaci budou slouženy jen v kruhu rodiny, která má intenci (max. do 20 osob). V neděli od 14:00 do 15:00 a v pátek od 16:00 do 17:00 bude otevřený kostel k soukromé modlitbě s možnosti přijmout svátost smíření a svaté přijímání. Na první neděli adventní od 14:00 do 15:00 se budou žehnat adventní věnce.
  • Každý večer ve 20:00 hod. se spojme v modlitbě růžence za ukončení pandemie.
  • I nadále jsem k dispozici pro osobní duchovní péči, kterou si můžete objednat telefonicky.
  • Sbírka na misie letos proběhne formou „krabice“ umístěné vzadu v kostele po dobu dvou týdnů.

Myslím na vás v modlitbě a žehnám vám. o. Kazimír

 

PROHLÁŠENÍ BISKUPŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů.

Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 22.11.  –  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 – Na jistý úmysl
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Štěpánku Pustkovou, dceru, Moniku Kalincovou a Annu Vyvialovou
14:00 – 15:00  Podávání svatého přijímání

Úterý 24.11. – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
17:00 – Za + Kazimíra Mitrengu

Středa 25.11.
17:00 – LHOTKA – Za pronásledované pro víru

Čtvrtek 26.11.
17:00 – Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu

Pátek 27.11.
16:00 – 17:00  Podávání svatého přijímání
17:00 – Za + Janu Chýlkovou

Sobota 28.11.
17:00 – Myslík

Neděle 29.11.  –  1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 – Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu
09:00 – Lhotka
10:30 – Za Oldřicha Tkáče, manželku, 2 syny a živou rodinu do ochrany Boží
14:00 – 15:00  Podávání svatého přijímání a žehnání adventních věnců

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..