Historie

Informace o samotném kostelu a chronologicky zpracovaná jeho historie.

Kostel svatého Michaela archanděla v Kozlovicích byl postaven v letech 1731-1742 (vysvěcen 4. srpna 1742) v těsné blízkosti stávajícího, z valné části dřevěného, kostela postaveného pravděpodobně okolo roku 1300. Pozůstatkem po původním kostelíku, by mohla být jeho sakristie později přestavěná na márnici a v současnosti kaple Panny Marie Příborské.
V roce 1989 byla instalována nová barevná okna. Zajímavý je jistě výklad významu jejich symboliky, spolu s fotografiemi

1294 8. září vstoupily Kozlovice do historie zakládací listinou, ve které je uveden i kostelní lán pozemku.
1300 Okolo tohoto roku byl pravděpodobně postaven dřevěný kostel
1439 Kamenný kříž (od r.1931 v předsími kostela)
1572 Zvon sv. Michaela (přelit r. 1855, odevzdán za 1. svět. války)
1584 Odloučení Kozlovic od frenštátské fary a přifaření k Rychalticím
1644 Začátek matrik (shořely v květnu 1945 za frontových bojů v Rychalticích)
1664 Kalich
1680 2 dřevěné reliéfy: P. Marie Svatokopecké a Nejsvětější trojice
1732 Začátek stavby nynějšího zděného kostela, erb kardinála Schrattenbacha nad vchodem
1742 4. srpna vysvěcení kostela biskupem Jakubem A. Lichtenštejnem
1746 Socha P. Marie Karmelské na úpatí Strážnice
1759 Zeď kolem kostela, v ní vložen kamenný kříž z r. 1439
1785 Založení farnosti Kozlovice, zřízení triviální školy
1786 Počátek vlastních matrik (Kozlovice, Myslík, Lhotka, později také Měrkovice)
1787 Převezení hlavního oltáře ze zrušeného kapucínského kláštera v Prostějově, dále ze zrušených klášterů: kalich z r. 1698, 6 cínových svícnů aj.
1788 Stavba fary
1817 Nové varhany
1820 Postavení kaple na Myslíku
1844 Postavení kaple ve Lhotce
1847 Změna trasy hlavní cesty ze západní na východní stranu kostela, obezdění hřbitova a přemístění kapličky sv. Floriána do zdi k nové cestě
1859 Oprava hlavniího oltáře, nové boční oltáře, kazatelna, křtitelnice lustr od kozlovických havířů
1861 Nové lavice a boční dveře, zazděn vchod vpravo do presbytáře a zřízen nový vchod do sakristie z venku
1862 Postaven nový Boží hrob
1863 Nová křížová cesta, nová kamenná dlažba
1868 Zábradlí mezi kostelem a cestou (včetně dvou bran), 12 vyřezávaných svícnů v podobě věnců na stěnách kostela
1880 Zakoupena nová socha sv. Michaela
1881 Střecha pokryta novým šindelem, hlavní věž zvýšena o 2m, obě věže pokryty zinkovým plechem
1888 Instalovány věžní hodiny z odkazu Františka Prašivky č.88
1891 Rozšíření hřbitova západně od vchodu do kostela
1898 Posvěcena kaple u nové silnice, do které byl umístěn obraz Krista v Getsenmanské zahradě
1899 Zakoupena socha P. Marie Lurdské, 12 postříbřených svícnů, provedeno vymalování kostela a nátěr lavic
1900 Nová monstrance
1904 Na hlavní oltář umístěny obrazy sv. Cyrila a Metoděje
1907 Nová krytina kostela (tašky místo šindelů), intalace hromosvodů
1910 Postavena zvonice v Měrkovicích
1916 Rekvizice 2 zvonů pro armádu
1921 Zakoupení a instalace dvou nových zvonů
1923 Oprava oltáře, varhan a fary
1928 Zavedení el. proudu z katolického lidového domu, kde jej pro kino vyráběl benzínový agregát
1931 Nová dlažba, dřevění klekátková mříž před oltářem, nová malba a jiné opravy, přemístění kamenného kříže z r. 1439 ze severní hřbitovní zdi do předsíně kostela
1932 Dláždění okolo kostela, různé opravy
1937 Rozbořena zeď mezi kostelem na severní straně a starým hřbitovem, přemístěnvelký kamennýkříž na východní straně kostela od cesty těsně ke zdi kostela
1939 Zavedena elektřina do kostela a fary
1940 Úprava hřbitova (hroby do řad), dokončení dlažby v kostele, obložení stěn v kostele dřevem, zřízení farní charity
1941 Dláždění u kostela, vyrovnání železného zábradlí před kostelem (ustoupeno pro rozšíření cesty)
1942 Malba vnitřku kostela, zdvojení dveří, el. instalace zlacení součástí oltářů a obrazů, rekvizice 2 zvonů pro armádu
1943 Instalovány nové varhany, železný zvon, připojen vodovod
1944 Prohlášení sv. Barbory za spolupatronku kostela, umístění dvou reliéfů z r.1680 (do té doby uchovávaných v polní kapličce ve Lhotce) do kostela
1945 Zakoupeny nové kalichy a ciborium na památku osvobození, kamenný reliéf sv. Antonína od kozlovického rodáka Petra Ťahana, na hřbitově kamenný pomník umučených v koncentračních táborech v podobě oltáříku rovněž od Petra Ťahana
1946 Socha sv. Jana Boska
1948 Nová dřevěná podlaha v sakristii, různé opravy
1949 Nový zvon, oprava varhan a střechy
1957 Oprava střechy poškozené vichřicí
1960 Malba stěn kostela, obnova oltářů a kazatelny, nová elektroinstalace
1961 Oprava vnějšku kostela (omítka, nátěry), 4 nové ciferníky do věžních hodin (do té doby byly pouze 2)
1966 Nová, dřevěná věčná světla od lidového umělce a farníka Františka Ulčáka č.472
1969 Oslavy uctění ostatků sv. Cyrila a Metodějě na jejich cestě Moravou, nátěr střech věží
1971 Pokrytí střechy kostela měděným plechem, el. vytápění kostela
1972 Nová zpovědnice
1973 Nový dřevěný obětní stůl podle návrhu Lubomíra Šlapety z Místku zhotovili spolu s ambonem, 3 křesly pro celebrující kněze 2 stoličkami a 3 lavičkami farníci František Ulčák č.472 a Josef Vašek č.49, dubové obklady stěn v presbytáři a lodi, zrušení bočních oltářů
1974 Pokrytí věží měděným plechem, el. instalace na faře, oprava omítky, věží, přípojka el. proudu zvenčí do věže, nová železná okna ve věži
1975 Myslík: el. instalace, omítka, vymalování, septik a kanalizace fary
1976 Nový zvon sv. Jiří od dárce
1977 Automatický elektrický pohon zvonů
1978 Oprava podlahy na faře (kuchyň)
1979 Oprava varhan
1980 Oprava podlahy v sakristii
1981 Oprava lavic v kostele, okapový chodník kolem fary
1982 Lhotka: el. instalace, el. vytápění, omítka, malba, nový zvon od dárce
1983 El. pohon nového zvonu, nátěr hliníkové střechy na faře
1989 Nová barevná okna v kostele
1990 Úprava bývalé márnice na kapli P. Marie Příborské
1991 Nová dlažba v presbytáři, nový obětní stůl a ambon (vše mramor), nový zvon sv. Anežka od dárce (3. zvon do hlavní věže)
1992 Odstranění kazatelny se symbolikou desatera a sousoší Křest Páně
2002 Oprava fasády kostela
2004 Kostel Kozlovice: nová elektroinstalace, nové lavice, výmalba, nové dveře do sakristie, renovace lustru
2005 Oprava sanktusníku ( nový sanktusník – zpráva o farnosti do nové kupole), renovace betlému a obrazu na betlémem
2006 Oprava krovů ve věži kostela, Nová fasáda na faře
2007 Nové okapy na kostele
2008 Nové oplocení před farou
2009 Oprava zvonů, nové odbíjení hodin napojeno na rádiový signál z Frankfurtu n. M
2010 Generální oprava kaple P. M. Příborské (nová střecha a fasáda)
2011 Generální oprava kaple ve Lhotce
2012 Oprava kříže na hřbitově, Zdvojení oken v kapli na Myslíku, Oprava kapličky Jana a Pavla
2013 Nová kanalizace na faře + vydláždění chodníků, Oprava soklu na kostele, Drobná oprava kněžského hrobu
2014 Oprava sochy P. M. Karelské
2016 Nová akumulační kamna
2017 Stavba nových varhan + celková rekonstrukce kůru, vymalování kostela, instalace nového akustického systému

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás ..